Từ vựng

     

Các bài bác soạn giáo án môn Tiếng Anh 10 của unit 3 People"s background vẫn là phần đa tư liệu có lợi vào quy trình củng vắt những kiến thức Tiếng Anh mang đến học viên. Thông qua văn bản của bài bác People"s background, học viên được hướng dẫn nhằm âm nhì âm / e / với / æ / một biện pháp đúng chuẩn cùng có thể khác nhau được sự khác nhau vào vấn đề thực hiện thì thừa khứ đọng chấm dứt cùng thì thừa khứ 1-1. Với phần đa giáo án được biên soạn cụ thể, rõ ràng để giúp gia sư ngừng tốt tiết học, học sinh vậy được toàn thể ngôn từ bài xích.
Bạn đang xem: Từ vựng

YOMEDIA/
Chủ đề:Xem thêm: Biến Đổi Khí Hậu Toàn Cầu Và Suy Giảm Tầng Ozon, Biến Đổi Khí Hậu Toàn Cầu Và Suy Giảm Tầng Ôdôn

*

Lưu
Nội dung Text: Giáo án Tiếng Anh 10 Unit 3: People"s background

Giáo án Tiếng Anh 10

UNIT 3: PEOPLE’S BACK GROUND

Unit 3: READING

Time: 45 minutes

I. Objectives:1. Educational aim: Students can read and know about Marie Curie and make questions & answer them well

2. Knowledge:

- General knowledge:

- Language:

- New words: Words lớn describe people’s baông chồng ground: name, age, place/date of birth, education, job, interest

3. Skills: Reading for general or specific information

II. Method: Intergrated, mainly communicative

III. Teaching aids: Some photos of famous people & some information about them

IV. Procedures:

1.Organization

2.Check old lesson

3.New lesson

Teacher’s activities

Students’ activities

Notes

Warm-up: (4 minutes)

- Give some famous persons’ names in the column A & their job in the column B

- Let students match the people with their jobs

A B

To Hoai vệ singers

Marie Curie teacher

Hong Nhung writer

Mr Ha scientist

- Rekiểm tra và introduce the new lesson: Marie Curie

Pre-reading: (7 minutes)

- Ask some questions about some famous people & Marie Curie

1. Can you name and tell some scientists và their specializations?

2. What are their job?

3. Where are they?

4. Have you ever heard of Marie Curie?

5. What bởi vì you know about her?

- Let students write some information about Marie Curie with model given

What you already know about her

What you want to lớn know about her

- Let each student stand & speak their opinions

- Go around và help them if necessary

While-reading: (đôi mươi minutes)

- Let students open the book & read silently while teacher reads aloud and correctly

- Ask students lớn read themselves và write down some information

- Let students work in pairs to lớn vày the task 1

Task 1

- Read words in A và ask:

1. With flying colors, what does it mean?

- Let students translate them into lớn Vietnamese

- Ask students to lớn reread & answer some questions khổng lồ practise with some words above

1. To whom bởi vì these words refer to?

- What about her?

2. Who passed the exam with flying colors?

Task 2

- Let students read all sentences & explain some new words if necessary

- Listen và correct if needed

Task 3

- Let students work in pairs

Post-reading: (10 minutes)

-Ask students khổng lồ cchiến bại their books and practise telling something about Marie Curie

- Let students reread the passage quickly khổng lồ find evidence from the passage to lớn prove sầu each of them

a. strong willed

b. ambitious

c. hard-working

d. intelligent

e. humane

- Listen and explain some use of the words: work as; in spite of; worked together on; took up the position

Homework (4 minutes)

- Reread the passage và write about another famous person (about 100 words)

- Do themselves and then working pairs

- Some of them vì on the board & speak out

A B

To Hoai nghiêm writer

Marie Curie scientists

Hong Nhung singer

Mr Ha teacher

- Listen to the teacher

- Write down in their papers & then discuss in their groups

- Some students stand up & answer in roles

A: Can you name…?

B: They are NewTon, Darwin, Marie Curie...

- Work in pairs khổng lồ discuss khổng lồ fill some necessary insize about Marie Curie

- Speak out their knowledge about Marie Curie

A: Marie Curie is a scientist

B: I want lớn know when và where she was born

Class organization: students do it in pairs

- Read silently

- Rethành viên some information about Marie Curie

- Read quickly & give some sentences in the text which are in A

- Predict the meaning of words

- Match words A with B

1-C: very well, with a very high mark/grade

2-E: find out exactly by making calculations

3-A: having a fully developed mind

4-D: make less severe

5-B: keep in the mind

- Work in pairs & answer some questions

- Read quickly and find information khổng lồ compare khổng lồ the sentence given: True of False?

- Work in pairs, then one reads the sentence and the other corrects it

- Work in pairs lớn find information khổng lồ answer the questions

A: Where and when was Marie born?

B: She was born…

- Work in pairs và some of them stvà & say about Marie Curie

- Work in groups & discuss which sentences go with the word given

- Speak out:

a. strong willed: harboured the dream of a scientific career, impossible for a woman at that time

b. Ambitious: kept moving up in her career

c. hard-working: difficult living conditions- work hard

d. Intelligent: Nobel Prize

e. Humane: easing humane suffering

- Some others repeat

- Copy the words

- Listen and copy

Trên đó là câu chữ của một trong những giáo ánTiếng Anh Unit 3 Lớp 10: People"s background để thấy ngôn từ của các giáo án liên quan, quý thầy cô vui miệng đăng nhập websitesmarthack.vn với download về lắp thêm.

Ngoài ra, để bổ sung thêm tư liệu đến bài dạy dỗ nhiều mẫu mã mời quý thầy cô tmê say khảo:


Chuyên mục: Game Tiếng Việt