Có các chất sau : co2 , na2co3 , c , naoh , na2sio3 , h2sio3

     
Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

Có các chất sau: CO2, Na2CO3, C, NaOH, Na2SiO3, H2SiO3. Hãy lập thành một dãy chuyển hóa giữa các chất và viết phương trình hóa học.

Bạn đang xem: Có các chất sau : co2 , na2co3 , c , naoh , na2sio3 , h2sio3


*

*

có các chất sau : CO2 , Na2CO3 , C , NaOH , Na2SiO3 , H2SiO3 . Hãy lập 1 dãy chuyển hóa giữa các chất và viết các phương trình hóa học


có các chất sau : CO2 , Na2CO3 , C , NaOH , Na2SiO3 , H2SiO3 . Hãy lập 1 dãy chuyển hóa giữa các chất và viết các phương trình hóa học


C → CO2 → Na2CO3 → NaOH → Na2SiO3 → H2SiO3

Các phương trình phản ứng :

C → CO2 ; C + O2 →to CO2

CO2 → Na2 CO3 ; CO2 + 2NaOH → Na2 CO3↓ + H2O

Na2 CO3 → NaOH ; Na2 CO3 + Ba(OH)2 → BaCO2 + 2NaOH

NaOH → Na2SiO3 ; SiO2 + 2NaOH → Na2SiO3 + H2O

Na2SiO3 → H2SiO3 ; Na2SiO3 + 2HCl → H2SiO3 + 2NaCl


có các chất sau : CO2 , Na2CO3 , C , NaOH , Na2SiO3 , H2SiO3 . Hãy lập 1 dãy chuyển hóa giữa các chất và viết các phương trình hóa học


có các chất sau : CO2 , Na2CO3 , C , NaOH , Na2SiO3 , H2SiO3 . Hãy lập 1 dãy chuyển hóa giữa các chất và viết các phương trình hóa học


Các phương trình phản ứng :

C CO2 ; C + O2 to CO2

CO2 → Na2CO3 ; CO2 + 2NaOH → Na2CO3↓ + H2O

Na2CO3 → NaOH ; Na2CO3 + Ba(OH)2 → BaCO2 + 2NaOH

NaOH → Na2SiO3 ; SiO2 + 2NaOH → Na2SiO3 + H2O

Na2SiO3 → H2SiO3 ; Na2SiO3 + 2HCl → H2SiO3 + 2NaCl


Cho các chất sau: silic, silic đioxit, axit silixit, natri silicat, magie silixua. Hãy lập thành một dãy chuyển hóa giữa các chất trên và viết các phương trình hóa học.


Giúp mình làm bài này với

Có các chất sau: CO2, Na2CO3, C, NaOH, Na2SiO3, H2SiO3. Hãy lập thành một dãy chuyển hóa giữa các chất và viết phương trình hóa học.


C--->CO2---->Na2CO3--->NaOH------>Na2SiO3---->H2SiO3

C+O2---.CO2

CO2+2NaOH--->Na2CO3+2H2O

Na2CO3+Ca(OH)2--->2Na0H+CaCO3

2NaOH+SiO2H2O+

Na2SiO3

2HCl+Na2SiO32NaCl+H2SiO3


Có những chất: Na2O, Na, NaOH, Na2SO4, Na2CO3, NaCl.

Xem thêm: Thế Nào Là Phong Trào Cần Vương, Phong Trào Cần Vương

a) Dựa vào mối quan hệ giữa các chất, hãy sắp xếp các chất trên thành một dãy chuyển đổi hóa học.

b) Viết các phương trình hóa học cho dãy chuyển đổi hóa học ở câu a.

 


a) Dãy chuyển hóa trên có thể là:

Na

*
Na2O
*
NaOH
*
Na2CO3
*
Na2SO4
*
NaCl

b) Các phương trình hóa học:

4Na + O2→ 2Na2O

Na2O + H2O → 2NaOH

2NaOH + CO2→ Na2CO3+ H2O

Na2CO3+ H2SO4→ Na2SO4+ CO2↑ + H2O

Na2CO3+ BaCl2→ 2NaCl + BaSO4↓


Có các chất sau: CO2, Na2CO3,C, NaOH, Na2SiO3, H2SiO3. Hãy lập thành một dãy chuyển hóa giữa các chất và viết phương trình hóa học.


Dãy chuyển hóa giữa các chất:

C → CO2 +NaOH→→+NaOH Na2 CO3 +Ba(OH)2→→+Ba(OH)2 NaOH +SiO2→→+SiO2 Na2SiO3 +HCl→→+HCl H2SiO3

Các phương trình phản ứng:

C → CO2; C + O2 t∘→→t∘ CO2

CO2 → Na2 CO3 ; CO2 + 2NaOH → Na2 CO3↓ + H2O

Na2 CO3 → NaOH ; Na2 CO3 + Ba(OH)2 → BaCO2 + 2NaOH

NaOH → Na2SiO3; SiO2 + 2NaOH → Na2SiO3 + H2O

Na2SiO3 → H2SiO3; Na2SiO3 + 2HCl → H2SiO3 + 2NaCl


A : SO2

B: SO3

C : BaSO3

D : Na2SO3

E : Na2SO4

(1) 4FeS2 + 11O2 -to-> 2Fe2O3 + 8SO2

(2) SO2 + 1/2O2 -to,V2O5-> SO3

(3) Ba(OH)2 + SO2 => BaSO3 + H2O

(4) SO3 + H2O => H2SO4

(5) C + 2H2SO4(đ) -to-> CO2 + 2SO2 + 2H2O

(6) 2NaOH + SO2 => Na2SO3 + H2O

(7) Na2SO3 + BaCl2 => BaSO3 + 2NaCl

(8) BaSO3 + 2HCl => BaCl2 + SO2 + H2O

(9) 2NaOH + H2SO4 => Na2SO4 + H2O

(10) Na2SO4 + BaCl2 => BaSO4 + 2NaClChuyên mục: