Each nation has many good people who help to take care of others£®for example£¬some high school a

     
*

Luyện thi vào lớp 10 online miễn phí

Đề thi vào lớp 10 miễn phí

Trang tin sức khỏe thẩm mỹ

Khỏe đẹp nhất mỗi ngày


READING - UNIT 4 - TIẾNG ANH 11

BEFORE YOU READ

Read following saving & explain what it means.

Bạn đang xem: Each nation has many good people who help to take care of others£®for example£¬some high school a

(Đọc câu nói sau với lý giải ý nghĩa của nó.)

“If you give sầu me a fish.

I will eat today.

If you teach me lớn fish,

I will eat my whole life long.”

Dịch bài:

"Nếu các bạn đến tôi một nhỏ cá.

Tôi đã ăn uống nó vào bây giờ.

Nếu bạn dạy tôi bí quyết câu cá .

Tôi đang ăn cá suốt đời.”

Trả lời:

This saying means that we should teach a person how to lớn earn money or produce food rather than give sầu them money or food in other word, we had better teach them a job than give them money.

WHILE YOU READ

Read the passage và the vì the tasks the follow.

(Đọc kĩ đoạn vnạp năng lượng cùng làm cho bài tập tiếp nối.)

Each nation has many people who voluntarily take care of others. For example, many high school và college students in the United States often spend many hours as volunteers in hospitals, orphanages or homes for the aged. They read books lớn the people in these places. Sometimes the students just visit them, play games with them or listen khổng lồ their problems.

Other young volunteers work in the homes of sichồng or old people. They clean up their houses, vị their shopping or mow their lawns. For boys who no longer have sầu fathers, there is a voluntary organization called Big Brothers. College students take these boys lớn baseball games and help them khổng lồ get to know things that boys usually learn from their fathers.

Some high school students take part in helping disadvantaged or handicapped children. They give sầu care & comfort lớn them và help them khổng lồ overcome their difficulties. Young college & university students participate in helping the people who have suffered badly in wars or natural disasters. During summer vacations, they volunteer to work in remote or mountainous areas to provide education for children.

Each thành phố has a number of clubs where boys and girls can go lớn play games. Some of these clubs organise short trips to lớn the mountains, beaches or other places of interest. Most of these clubs use a lot of high school and college students as volunteers because they are young enough to understvà the problems of younger boys & girls.

Volunteers believe sầu that some of the happiest people in the world are those who help to lớn bring happiness to others.

Dịch bài:

Mỗi nước nhà đầy đủ có tương đối nhiều fan tự nguyện chăm sóc bạn khác. Chẳng hạn nlỗi những học sinh phổ quát và sinch viên cao đẳng sinh sống Mỹ thường có tác dụng tự nguyện viên các tiếng ngay thức thì sinh sống bệnh viện, trại tthấp mồ côi hay viện chăm sóc lão. Họ đọc sách cho tất cả những người sống đấy nghe. Thỉnh phảng phất bọn họ cho thăm những người ấy, đùa những trò chơi và lắng tai hầu như vấn đề của mình.

Những tự nguyện viên trẻ không giống thì tới làm việc ở trong nhà dành cho tất cả những người bệnh dịch xuất xắc fan già. Họ dọn dẹp vệ sinh cửa nhà, đi mua sắm hay cắt cỏ. Với những em trại mồ côi cha thì có tổ chức tình nguyện Điện thoại tư vấn là "Big brothers - Người anh trai lớn". Các sinc viên đại học chuyển các em trai đó đi dạo láng chày và góp bọn chúng hiểu đều sự việc cơ mà các nhỏ nhắn trai thường xuyên học hỏi và chia sẻ sống cha bản thân.

Một số học viên trung học tập ttê mê gia vào vấn đề góp các trẻ em khuyết tật tuyệt cơ nhỡ. Họ quan tâm cùng yên ủi những em với góp chúng quá qua phần đông khó khăn. Sinc viên cao đẳng với đại học thì tđắm đuối gia vào việc góp nạn nhân chiến tranh giỏi thiên tai. Suốt mùa nghỉ ngơi hè, họ tự nguyện thao tác làm việc nghỉ ngơi các vùng hẻo lánh giỏi số đông vùng sâu vùng xa để mang câu hỏi học hành đến cho đàn tphải chăng.

Mỗi thành phố đều có các câu lạc bộ địa điểm những em trai, gái hầu hết rất có thể mang lại để chơi trò chơi. Một số các câu lạc cỗ đó tổ chức đều chuyến du ngoạn nghịch đến miền núi, bãi tắm biển tốt các chiến thắng cảnh khác. Hầu không còn những lạc cỗ này dùng các sinh viên làm cho tự nguyện vày bọn họ còn đầy đủ trẻ nhằm hiểu được những vụ việc của những em trai và gái.

Những tín đồ tình nguyện tin tưởng rằng những người với hạnh phúc mang đến cho những người không giống là những người niềm hạnh phúc nhất nhân loại.

Task 1.The word "volunteer" appears in the passage in different parts of speech. Use an appropriate khung of the word volunteer to lớn complete each of the following sentences.

Xem thêm: Tất Cả Những Công Thức Tính Thể Tích Khí Ở Đktc, Tất Cả Những Công Thức Hóa Học Lớp 8

(Từ "volunteer" xuất hiện thêm trong một quãng trong số phần khác nhau của bài phát biểu. Sử dụng một vẻ ngoài phù hợp của từ "volunteer" nhằm dứt từng câu sau.)

1. When she retired, she did a lot of………service for the Red Cross.

2. She was not fired. She left the company……………

3. She needs some……………to clean up the kitchen.

4. Last month the company…………..to donate fifty trucks to lớn help the flooded areas.

Trả lời:

1. When she retired, she did a lot of voluntary service for the Red Cross.

2. She was not fired. She left the company voluntarily.

3. She needs some volunteer to lớn clean up the kitchen.

4. Last month the company volunteered khổng lồ donate fifty trucks lớn help the flooded areas.

Task 2.Choose the best answer from A, B, C or D for each of the following sentences.

(Chọn câu vấn đáp tốt nhất từ A, B, C hoặc D cho từng câu sau.)

1. Volunteers usually help those who are siông chồng or old in their homes by…………….

A. mowing the lawns, doing shopping and cleaning up their houses

B. cooking, sewing or washing their clothes

C. telling them stories, & singing and dancing for them

D. taking them to baseball games

2. Big Brothers is …………..

A. the name of a club

B. a home for children

C. the name of a film

D. an organization for boys who no longer haver fathers

3. Most of the boys’ & girls’ club use many high school & college students as volunteers because they…………..

A. have a lot of không tính tiền time

B. can underst& the problems of younger boys anh girls

C. know how to lớn vì the work

D. are good at playing game

4. Volunteers believe sầu that…………….

A. in order khổng lồ make others happy, they have lớn be unhappy

B. the happiest people are those who make themselves happy

C. the happiest people are those who are young và healthy

D. bringing happiness to lớn others makes them the happiest people

5. The best title for the passage is……………..

A. Taking Care of Others

B. Voluntary Work in the United States

C. Volunteers: The Happiest People in the World

D. Helping Old & Siông xã People in the United States

Trả lời:

1. A 2. D 3. B 4. D 5. B

Task 3.Ask và answer the questions.

(Hỏi với vấn đáp những câu hỏi.)

1. What bởi vì high school và college students usually vày as volunteers in hospitals, orphanages or homes for the aged?

2. How vày volunteers help disadvantaged & handicapped children to overcome their difficulties?

3. Where bởi vì students volunteer khổng lồ work during summer vacations?

Trả lời:

1. They usually visit these places. They read books khổng lồ the people there, play games with them or listen to lớn their problems.

2. They give sầu care and comfort lớn them và help them to lớn overcome their difficulties.

3. During summer vacations, they volunteer to lớn work in remote or mountainous areas khổng lồ provide education for children.

AFTER YOU READ

Work in groups. Discuss the question: Why vày people vị volunteer work?

(Làm việc theo nhóm. Thảo luận câu hỏi: Tại sao người ta có tác dụng các bước tình nguyện?)

- Why bởi people vày solunteer work?

- Have sầu you done a volunteer work? What was it?

- Are you going khổng lồ vày volunteer work when you are students in colleges? Why? Or why not?

Trả lời:

One of the more obvious reasons why people volunteer is because they find something they are passionate about & want lớn vì something good for others. People who volunteer in their community have sầu a personal attachment lớn the area and want khổng lồ make it a better place for themselves và for others. People who have sầu themselves struggled with social issues usually have sầu a certain empathy for those in a similar situation & will often wish lớn help out. Many people who volunteer think that they are very fortunate to lớn live sầu the way they vị và want to lớn give sầu something bachồng lớn society, as a way of balancing the scales.


Chuyên mục: