Language focus

     

Bài học Language Focus Unit 9 tiếng Anh lớp 8 hướng dẫn các em làm quen cấu trúc mới cách sử dụng câu chỉ mục đích và câu đề nghị, gợi ý ai đó làm gì.

Bạn đang xem: Language focus


Video bài giảng

Tóm tắt bài giảng

1. Grammar Language Focus Unit 9 Lớp 8

1.1. In order to/ so as to/ To + infinitive: (để mà)

1.2. Future simple (Revision): (Thì tương lai đơn)

1.3. Modal will/shall

2. Exercise Language Focus Unit 9 Lớp 8

2.1. Unit 9 Language Focus Exercise 1

2.2.Unit 9 Language Focus Exercise 2

2.3.Unit 9 Language Focus Exercise 3

2.4.Unit 9 Language Focus Exercise 4

Bài tập trắc nghiệm


Dạng phủ định

In order not to/so as not to/not to + infinitive

Ex: She spoke softlyin order not to/so as not to/not towake up the child.


a) Form:Thì tương lai đơn đc tạo thành bởiwillhoặcshall(sẽ) theo sau là một động từ nguyên mẫu.

-Shallđược dùng vớiI/We

- Willđược dùng với các chủ ngữ khác.

I/ We + shall + infinitive

You/They/He/She/It + will +infinitive

Willđc rút gọn thành"lltrong văn nói và văn viết.Shallko đc rút gọn trong văn viết.Dạng phủ định củashalllàshan"t.Dạng phủ định củawilllàwon"t.

b) Use:Thì tương lai đơn được dùng để tiên đoán cho sự việc có thể xảy ra trong tuơng lai nhưng không chắc chắn.


a) Lời hứa: (promise)

Ex: I"llbuy you a bicycle for your birthday, dear.

b) Lời yêu cầu

Will + you + infinitive

Ex: Will you holdthe door open for me, please?

c) Lời đề nghị giúp ai

I +will infinitive.....

Shall + I + infinitive........?

Ex: Do you feel cold?I"ll geta coat for you?

Shall I geta coat for you?

d) Lời đề nghị

shall + we + infinitive.....

Ex: Shall we gofor a swim tomorrow?


Match one part of a sentence from column A with another part in column B. Then write a complete sentence by usingin order to/so as to.(Em hãy ghép một phần câu ở cột A với một phần câu ở cột B, sau đó viết câu hoàn chỉnh bằng cách dùngin order to/so as to)

Guide to answer

1.I opened my umbrellain order to/ so as toprotect myself from the rain.

2.Mary wrote a notice on the boardin order to/ so as toinform her classmates about the change in schedule.

3.Mr. Green has to get up early this morningin order to/ so as toget to the meeting on time.

4.My elder brother is studying very hardin order to/ so as topass the final exam.

5.People use first aidsin order to/ so as toease the victim"s pain and anxiety.

6.You should cool the burns immediatelyin order to/ so as tominimize tissue damage.

Xem thêm: To Be In Search Of Là Gì - Search Nghĩa Là Gì Trong Tiếng Anh


2.2. Unit 9 Language Focus Exercise 2

Ba is talking to his mother about his aunt Mai. Complete the dialogue. Use the correct word or short form.(Ba đang nói chuyện với mẹ cậu ấy về dì Mai. Em hãy hoàn thành hội thoại sau, dùng từ đúng hoặc dạng rút gọn.)

Guide to answer

Ba:What time (0)willaunt Mai be here?

Mrs. Nga:She (1)willbe be here in two hours.

Ba:(2)Willuncle Sau be with her?

Mrs. Nga:No, he (3)won"t. He has to stay in Ho Chi Minh City.

Ba:(4)ShallI come to the airport with you?

Mrs. Nga:OK. It (5)willbe be a nice trip for us both.

Ba:Great, I (6)willbe ready in two minutes.


2.3. Unit 9 Language Focus Exercise 3

Nga is helping her grandmother. Look at the pictures and complete the sentences. Use the words under each picture andwill. (Nga đang giúp bà của cô. Em hãy xem tranh và hoàn thành các câu sau, sử dụng từ cho dưới mỗi bức tranh vàwill.)

*

Guide to answer

a) Nga:Are you hot, Grandma?

Mrs. Tuyet:Yes.Will you open the window, please, Nga?

b) Mrs. Tuyet:My book is on the floor.Will you give itto me, please?

c) Mrs. Tuyet:Will you answer the telephone, please?

d) Nga:Do you want to listen to the radio?

Mrs. Tuyet:No, thanks. I always watch the news at 7 pm.Will you turn on the TV, please, Nga?

e) Mrs. Tuyet:I"m thirsty.Will you pour a glass of waterfor me?

Nga:Of course.

f) Nga:Are you comfortable?

Mrs. Tuyet:No, I"m not.Will you get me a cushion, please?


2.4. Unit 9 Language Focus Exercise 4

Work with a partner, look at the pictures. Make requests, offers or promises. Use the words in the box andwillorshall.(Em hãy cùng bạn em xem bức tranh này rồi đưa ra các lời yêu cầu, đề nghị hay lời hứa, dùng từ cho trong khung vàwillhoặcshall.)

*

Guide to answer

a)Will you empty the garbage can, please?

I will empty the garbage right now.

b)Will you paint the door, please?

I will paint the door this afternoon/ tomorrow.

c)Will you study hard, please?

I will study harder.

d)Will you carry the bag for me, please?

I will carry the bag for you.

e)Will you hang the washing, please?

I shall hang the washing for you.

f)Will you cut the grass, please?

I will cut the grass for you.


Bài tập trắc nghiệm Language Focus Unit 9 Lớp 8


Như vậy các em vừa xem nội dung hướng dẫn bài học Language Focus Unit 9 tiếng Anh lớp 8,để củng cố nội dung bài học ngữ pháp mời các em tham gia thực hành Trắc nghiệm Unit 9 lớp 8 Language Focus


Câu 1:Choose the word or phrase that best completes each unfinished sentence below or substitutes for the underlined word or phrase.He is working very hard______get poor grades.


A.in order toB.in order not toC.toD.tonot

Câu 2:

If you move to your left, you_____the church.


A.will seeB.are seeingC.has seenD.see

Câu 2 - Câu 5: Xem trắc nghiệm để thi online

Trong quá trình học bài và thực hành trắc nghiệm có điểm nào chưa hiểu các em có thể đặt câu hỏi trong mục Hỏi đáp để được sự hỗ trợ từ cộng đồng HỌC247. Chúc các em học tốt!


-- Mod Tiếng Anh 8 HỌC247


*

Bài học cùng chương


Unit 9 lớp 8 Getting Started - A first aid course
Unit 9 lớp 8 Listen and Read - A first aid course
Unit 9 lớp 8 Spreak - Hội thoại A first aid course
Unit 9 lớp 8 Listen - Bài nghe A first aid course
Unit 9 lớp 8 Read - Bài dịch A first aid course
Unit 9 lớp 8 Write - A first aid course
Unit 9 lớp 8 Vocabulary - Từ vựng A first aid course
ADSENSE
ADMICRO

Bộ đề thi nổi bật
*

ON
ADSENSE /

XEM NHANH CHƯƠNG TRÌNH LỚP 8


Toán 8

Lý thuyết Toán 8

Giải bài tập SGK Toán 8

Trắc nghiệm Toán 8

Ôn tập Toán 8 Chương 4

Ôn tập Hình học 8 Chương 4


Ngữ văn 8

Lý thuyết ngữ văn 8

Soạn văn 8

Soạn văn 8 (ngắn gọn)

Văn mẫu 8

Soạn bài Thuế máu


Tiếng Anh 8

Giải bài Tiếng Anh 8

Giải bài Tiếng Anh 8 (Mới)

Trắc nghiệm Tiếng Anh 8

Tiếng Anh 8 mới Review 4

Unit 16 Lớp 8 Inventions


Vật lý 8

Lý thuyết Vật lý 8

Giải bài tập SGK Vật Lý 8

Trắc nghiệm Vật lý 8

Ôn tập Vật Lý 8 Chương 2


Hoá học 8

Lý thuyết Hóa 8

Giải bài tập SGK Hóa học 8

Trắc nghiệm Hóa 8

Ôn tập Hóa học 8 Chương 6


Sinh học 8

Lý thuyết Sinh 8

Giải bài tập SGK Sinh 8

Trắc nghiệm Sinh 8

Ôn tập Sinh 8 Chương 11


Lịch sử 8

Lý thuyết Lịch sử 8

Giải bài tập SGK Lịch sử 8

Trắc nghiệm Lịch sử 8

Lịch Sử 8 Chương 2 Lịch Sử VN


Địa lý 8

Lý thuyết Địa lý 8

Giải bài tập SGK Địa lý 8

Trắc nghiệm Địa lý 8

Địa Lý 8 Địa lý Tự nhiên


GDCD 8

Lý thuyết GDCD 8

Giải bài tập SGK GDCD 8

Trắc nghiệm GDCD 8

GDCD 8 Học kì 2


Công nghệ 8

Lý thuyết Công nghệ 8

Giải bài tập SGK Công nghệ 8

Trắc nghiệm Công nghệ 8

Công nghệ 8 Chương 8


Tin học 8

Lý thuyết Tin học 8

Giải bài tập SGK Tin học 8

Trắc nghiệm Tin học 8

Tin học 8 HK2


Cộng đồng

Hỏi đáp lớp 8

Tư liệu lớp 8


Xem nhiều nhất tuần

Tiếng Anh Lớp 8 Unit 16

Tiếng Anh Lớp 8 Unit 15

Video Toán nâng cao lớp 8


*

Kết nối với chúng tôi


TẢI ỨNG DỤNG HỌC247

*
*

Thứ 2 - thứ 7: từ 08h30 - 21h00

smarthack.vn.vn

Thỏa thuận sử dụng


Đơn vị chủ quản: Công Ty Cổ Phần Giáo Dục HỌC 247


Chịu trách nhiệm nội dung: Nguyễn Công Hà - Giám đốc Công ty CP Giáo Dục Học 247


Chuyên mục: