Lời bài hát what are words

     
Nhập bất cứ công bố gì về bài hát bạn có nhu cầu tìm kiếm. VD: Tên bài bác hát, Tên Nghệ sĩ, Lời bài xích hát... Hệ thống cung cấp việc tìm và đào bới tìm với Tiếng Việt không dấu và gồm lốt


Bạn đang xem: Lời bài hát what are words

Anywhere you are, I am nearAnywhere you go, I"ll be thereAnytime you whisper my name, you"ll seeWhere every single promise I"ll keepCause what kind of guy would I beIf I was to lớn leave sầu when you need me mostWhat are wordsIf you really don"t mean themWhen you say themWhat are wordsIf they"re only for good timesThen they"re doneWhen it"s loveYeah, you say them out loudThose words, They never go awayThey live sầu on, even when we"re goneAnd I know an angel was sent just for meAnd I know I"m meant to lớn be where I amAnd I"m gonna beStanding right beside her tonightAnd I"m gonna be by your sideI would never leave when she needs me mostWhat are wordsIf you really don"t mean themWhen you say themWhat are wordsIf they"re only for good timesThen they"re doneWhen it"s loveYeah, you say them out loudThose words, They never go awayThey live sầu on, even when we"re goneAnywhere you are, I am nearAnywhere you go, I"ll be thereAnd I"m gonna be here forever moreEvery single promise I"ll keepCause what kind of guy would I beIf I was khổng lồ leave when you need me mostI"m forever keeping my angel close


Xem thêm: 25 Từ Vựng Về Văn Miếu Quốc Tử Giám English, Temple Of Literature, Hanoi

*

anywhere you are, i am nearanywhere you go, i"ll be thereanytime you whisper my name, you"ll seewhere every single promise i"ll keepcause what kind of guy would i beif i was to leave when you need me mostwhat are wordsif you really don"t mean themwhen you say themwhat are wordsif they"re only for good timesthen they"re donewhen it"s loveyeah, you say them out loudthose words, they never go awaythey live sầu on, even when we"re gonevà i know an angel was sent just for meand i know i"m meant to be where i am& i"m gonmãng cầu bestanding right beside her tonightand i"m gonmãng cầu be by your sidei would never leave sầu when she needs me mostwhat are wordsif you really don"t mean themwhen you say themwhat are wordsif they"re only for good timesthen they"re donewhen it"s loveyeah, you say them out loudthose words, they never go awaythey live on, even when we"re goneanywhere you are, i am nearanywhere you go, i"ll be there& i"m gonmãng cầu be here forever moreevery single promise i"ll keepcause what kind of guy would i beif i was lớn leave sầu when you need me mosti"m forever keeping my angel close

Chuyên mục: Game Tiếng Việt