Unit 3 lớp 8 getting started

     

3. Complete the following sentences with the words & phrases in the box. (Hoàn thành hầu như câu sau cùng với đa số tự với nhiều tự vào khung.)


Task 1. Listen and read

(Nghe cùng đọc)

*

At the Museum of Ethnology

Duong và Nick: Good morning.

Bạn đang xem: Unit 3 lớp 8 getting started

Guide: Good morning. Can I help you?

Nick: Yes, we"d like to lớn know something about the cultural groups of Viet Nam.

Duong: Right. Is it true that there are 54 ethnic groups in our country?

Guide: Exactly.

Nick: How interesting! I"m curious about them now. Which group is the largest?

Guide: Well, the Viet (or Kinh) have sầu the largest number of people, accounting for about 86% of the population. 53 others are called "ethnic minority peoples".

Nick: And where vì they live?

Guide: All over the country. Some groups lượt thích the Tay, Hhy vọng, Yao... live sầu mostly in the mountainous regions in the north, and the Csi, Khmer, Ede... live in the Central Highlands & some southern provinces.

Nick: I see. And vày they speak their own languages?

Guide: Yes, and they have their own ways of life, và customs và traditions.

Nick: That"s awesome! I"d lượt thích lớn find out more about them.

Guide: OK. I"ll show you round và tell you some interesting...

a. Find the opposite of these words in the conversation.

(Tìm tự trái nghĩa với phần lớn từ này vào bài bác đàm thoại.)

1. boring

2. smallest

3. majority

4. northern 

b. Read the conversation again và answer the questions.

(Đọc bài bác đàm thoại đợt nữa cùng trả lời đầy đủ câu hỏi)

1. Where are Duong and Nick?

2. What vị they want lớn know?

3. How many ethnic groups are there in Viet Nam?

4. Which ethnic group has the largest population?

5. Do the ethnic minority peoples have their own customs and traditions?

 c. Can you find the following expressions in the conversation? Try to lớn explain what they mean. 

(quý khách hàng tất cả kiếm tìm thấy những các từ bỏ sau trong đoạn đối thoại không? Cố nuốm lý giải nghĩa của bọn chúng.)

1. Exactly

2. How interesting! 

3. I see 

4. That" awesome 

d. Work in pairs. Use facts from the conversation to lớn make short role-plays using the expressions in C.

(Làm theo cặp. Sử dụng đều vấn đề trong bài bác đàm thoại để đóng phần đông vai ngắn thực hiện các từ bỏ vào phần C.)

Example:

Some groups live sầu in mountainous regions.

→ How interesting! 

Tạm dịch:

Vài nhóm fan sống sinh hoạt các Quanh Vùng miền núi.

→ Thật thụ vị!

Phương pháp giải:


Dương và Nick: Chào buổi sớm.

Hướng dẫn viên: Chào buổi sớm. Cô góp gì cho những em nào?

Nick: Vâng, bọn chúng em muốn biết đôi điều về những team văn hóa của cả nước.

Dương: Đúng vậy. Có thật là bao gồm 54 đội dân tộc sinh hoạt giang sơn chúng ta ko ạ?

Hướng dẫn viên: Chính xác.

Nick: Thật trúc vị! Em tò mò về bọn họ đấy. Nhóm làm sao là lớn số 1 vậy cô?

Hướng dẫn viên: À, bạn Việt (hoặc tín đồ Kinh) tất cả số fan lớn nhất, chiếm khoảng chừng 86% dân sinh. 53 đội khác được Điện thoại tư vấn là dân tộc bản địa tphát âm số.

Nick: Và chúng ta sinh sống nơi đâu ạ?

Hướng dẫn viên: Khắp giang sơn. Vài đội nlỗi tín đồ Tày, H’mong muốn, Dao... sinh sống số đông nghỉ ngơi phần đông khu vực miền núi phía Bắc, và fan Chăm, Khmer, Ê Đê... sống nghỉ ngơi Tây Nguyên và vài ba tỉnh giấc phía Nam.

Nick: Em đọc rồi. Và chúng ta nói ngôn từ riêng của họ đề xuất ko ạ?

Hướng dẫn viên: Đúng vậy, với họ tất cả biện pháp sinh sống riêng biệt của họ cũng tương tự phong tục với truyền thống lịch sử riêng biệt.

Nick: Thật tuyệt! Em hy vọng tò mò rộng về chúng ta.

Hướng dẫn viên: Được. Cô sẽ dẫn các em đi vòng quanh cùng nói cho các em nghe vài điều thú vui...

Lời giải chi tiết:

a)

1. boring >Tạm dịch:

1. bã >b)

1. They are in the Museum of Ethnology. 

(Dương với Niông xã sinh sống đâu? => Họ làm việc Viện bảo tàng dân tộc bản địa học.)

2. They want to know about the ethnic groups of Viet Nam.

 (Họ mong biết gì? => Họ mong biết về những nhóm dân tộc của toàn nước.)

3. There are 54 ethnic groups. 

(Có từng nào nhóm dân tộc bản địa ở Việt Nam? => Có 54 team dân tộc bản địa.)

4. The Viet (or Kinh) have the largest population.

 (Nhóm dân tộc bản địa làm sao tất cả dân sinh béo nhất? => Người Việt (người Kinh) bao gồm số lượng dân sinh lớn nhất.)

5. Yes, they bởi vì. 

(Những dân tộc tđọc sống bao gồm phong tục và truyền thống lâu đời riêng biệt của học đề xuất không? => Đúng vậy.)

c)

1. Exactly - used as a reply, agreeing with what sb has just said, or emphasising that it is correct.

2. How interesting! — How + adj/adv: used khổng lồ show a strong reaction khổng lồ something.

3. I see — used khổng lồ show you underst& what someone said.

Xem thêm: Định Nghĩa Về Phong Cách (22/10/2018), Có Các Loại Phong Cách Lãnh Đạo Nào

4. That" awesome - used to show that you think something is great.

Tạm dịch:

1. Chính xác - được sử dụng như một câu trả lời, đồng ý cùng với điều nhưng ai kia vừa nói, hoặc nhấn mạnh rằng nó đúng.

2. Thật thú vị! - How + adj/adv: được dùng để làm thể hiện sự can dự với điều gì.

3. Tôi gọi — được dùng để cho chính mình thấy bạn đọc điều mà ai đó nói.

4. Tuyệt vời - được sử dụng để chúng ta cho rằng một chiếc nào đấy là tuyệt vời.

d)

- There are 54 ethnic groups in Viet Nam.

→ That"s awesome!

- Each ethnic group has their own customs and traditions.

→ Exactly!

- The Kinch have the largest population which accounts for 86% of the population.

→ I see!

Tạm dịch:

- Có 54 dân tộc sinh hoạt VN.

→ Thật tốt vời!

- Mỗi dân tộc đều phải sở hữu phong tục với truyền thống lâu đời riêng rẽ.

→ Chính xác!

- Người Kinh bao gồm số lượng dân sinh đông tuyệt nhất, chỉ chiếm 86% số lượng dân sinh.

→ Mình biết!


Task 2. Use the words & phrases in the box khổng lồ label each picture.

(Sử dụng phần đông từ với các từ bỏ trong form để Hotline thương hiệu từng bức hình.)

costume

five-coloured sticky rice

musical instrument

open-air market

festival

stilt house

folk dance

terraced fields

*

Lời giải đưa ra tiết:

1. five-coloured sticky rice: xôi 5 màu

2. terraced fields: ruộng bậc thang

3. festival: lễ hội

4. folk dance: điệu múa dân gian

5. open-air market: chợ trời

6. musical instrument: nhạc cụ

7. costume: trang phục

8. stilt house: đơn vị sàn


Task 3. Complete the following sentences with the words và phrases in the box.

(Hoàn thành hầu hết câu sau với đầy đủ trường đoản cú và nhiều từ bỏ trong khung.)

heritage site

member

stilt houses

ethnic

terraced fields

festivals

1. In our country, it is against the law khổng lồ discriminate against any   or religious group.

2. My Son in Quang Nam Province has been recognised by UNESCO as a world   site.

3.   have been popular aước ao many of Viet Nam’s ethnic groups for a long time.

4. Lunar January is the time for important   in the whole country, especially in the north.

5. The exhibition building of the Museum of Ethnology was designed by the architect Ha Duc Linh, a   of the Tay ethnic group.

6. The   of Sa Pa have entered in the Top 11 most beautiful terraces in the world, according to Touropia.

Lời giải chi tiết:

1. ethnic

2. heritage

3. stilt house

3. festivals

5. member

6. terraced fields

1. In our country, it is against the law khổng lồ discriminate against any ethnic or religious group.

(Tại VN, là vi phạm lúc tách biệt bất kỳ dân tộc hoặc đội tôn giáo nào.)

2. My Son in Quang Nam Province has been recognised by UNESCO as a world heritage site.

(Mỹ Sơn sinh hoạt tỉnh Quảng Nam vừa được thừa nhận là di tích văn hóa vị UNESCO.)

3. Stilt houses have been popular among mỏi many of Viet Nam’s ethnic groups for a long time.

(Nhà sàn từng thịnh hành với rất nhiều nhóm dân tộc toàn nước trong một thời hạn dài.)

4. Lunar January is the time for important festivals in the whole country, especially in the north.

(Tháng Giêng âm kế hoạch là thời hạn mang đến đầy đủ liên hoan đặc biệt của toàn quốc, đặc biệt là làm việc phía Bắc.)

5. The exhibition building of the Museum of Ethnology was designed by the architect Ha Duc Linc, a member of the Tay ethnic group.

(Tòa bên triển lãm của Bảo tàng Dân tộc học được thiết kế theo phong cách bởi phong cách xây dựng sư Hà Đức Linc, một member của tập thể nhóm dân tộc bản địa Tày.)

6. The terraced fields of Sa Pa have sầu entered in the Top 11 most beautiful terraces in the world, according khổng lồ Touropia.

(Những ruộng bậc thang của Sa Pa đang gia nhập lệ team 11 ruộng đẹp nhất bên trên quả đât theo Touropia)


Chuyên mục: Game Tiếng Việt