Viết lại câu với wish

     

Ước gì mình giỏi tiếng Anh hơn. Nếu mình giỏi tiếng Anh thì cuộc sống của mình đã nhẹ nhàng hơn rất nhiều “. Đây ắt hẳn là một trong số câu hỏi nói lên nỗi lòng của bạn đúng không nào? “ If only ” có nghĩa tương đương với “Wish” (Ước muốn). Vậy thì cấu trúc và cách sử dụng của Wish và if only trong tiếng Anh như thế nào? Khi nào thì ta có thể sử dụng được từ này để nói lên ước muốn của bản thân cũng như kể lại một niềm mong ước của người nào đó khác? Hôm nay, hãy cùng smarthack.vn khám phá cấu trúc câu với wish và if only nhé!


Nội dung chính


I. Mệnh đề wish trong tiếng Anh

1. Cấu trúc Wishởhiện tại

Đặc trưng của câu mong ước là cứ bắt đầu bằng mệnh đề Chủ ngữ + wish, theo sau là một mệnh đề giãi bày điều ước. Hai mệnh đề này chẳng thể đảo vị trí cho nhau.

Bạn đang xem: Viết lại câu với wish

Công thức:

Khẳng định: S + wish(es) + (that) + S + V-ed

Phủ định: S + wish(es) + (that) + S + not + V-ed

Cấu trúc If only: If only + (that) + S + (not) + V-ed

Ví dụ:Tom wishes that he had a big house (he does not have a big house, and he wants to).Tom ước anh ấy có một ngôi nhà to.wish that we didn’t need to work today (we do need to work today).Tôi ước rằng tôi không hề làm việc hôm nay.If only that you lived close by (you don’t live close by).Giá như tôi sống ở gần đây.Lưu ý:

1. Trong những trường hợp trang trọng, ta sử dụng were thay cho was dưới câu ước. Tuy nhiên cách sử dụng was cũng được chấp nhận.

wish were a boy. Tôi ước tôi là một thằng con trai.She wishes she were a rich person. Cô ấy ước cô ấy là người giàu có.

2. Chúng ta có thể dùng could dưới câu wish để thể hiện khả năng làm một việc gì đó hoặc khả năng xảy ra điều gì đó.

wish that I could speak Spanish (but, unfortunately, I can’t speak Spanish).

Xem thêm: Bài Viết Về Một Người Bạn Thân Bằng Tiếng Anh (24 Mẫu), Viết Về Bạn Thân Bằng Tiếng Anh (24 Mẫu)

Tôi ước tôi có thể nói tiếng Tây Ban Nha.wish that we could go to the party tonight (unfortunately, we’re busy so we can’t go).Tôi ước chúng ta có thể tham gia buổi tiệc tối nay.

2. Cấu trúc Wish tại quá khứ

Cách dùng:

Cấu trúc wish có thể được dùng để thể hiện mong ước, thường là nuối tiếc về một việc không có thật tại quá khứ hoặc giả định điều gì đó trái ngược với quá khứ. Cách sử dụng này giống với cấu trúc câu điều kiện loại III.

Công thức:

Khẳng định: S + wish(es) + (that) + S + had + V3

Phủ định: S + wish(es) + (that) + S + had not + V3


*
*
*
*
*
If only I was as Pretty as a Flower
If only Iwerea millionare, then everyonewouldn’tlook down at me.(Nếu tôi là triệu phú, thì mọi người sẽ không khinh thường tôi được)If only my motherwerehere, shewouldknow what to do.(Nếu mẹ tôi có tại đây, bà ấy sẽ biết phải làm thế nào)

3. If only tại quá khứ:

Cách dùng: Diễn tả một điều ước, một giả thiết không có thực tại quá khứ

Cấu trúc:

IF ONLY + S + had + V3/-ed + …

Ví dụ:

If only hehadn’task his girlfriend for money.(Giá mà anh ta không hỏi vay bạn gái mình tiền)If only I had come there earlier. (Giá mà tôi tới đó sớm hơn chút)

III. Bài tập về Wish và If only trong tiếng Anh 

Bài tập 1: Cho dạng đúng của từ trong ngoặc

I wish he (be) here now.She wishes you (feel) better.I wish that you (be) here yesterday.I wish he (finish) he work tonight.We wish you (come) tomorrow.She wishes she (open) the door last night.I wish you (leave) earlier yesterday.We wish they (come) with them last weekend.Alex wish he (come) with us the next day.They wish we (give) them some clothes yesterday.

Bài tập 2: Chọn đáp án đúng

Jim wish he (have/ had/ has) a lot of interesting book.John wish he (would meet/ meet/ met) her tomorrow.I wish Linh (was/ were/ am) your sister.I wish they ( won/ would win/ had won) the match last SundayI wish they ( played/ play/ playing) soccer well.

Bài tập 3: Viết lại câu nghĩa không đổi

He doesn’t like playing soccer.

-> I wish __________________________________

I don’t have a personal computer.

-> I wish __________________________________

Today isn’t a holiday.

-> I wish __________________________________

I can’t sing this song.

-> I wish __________________________________

He was punished by his father.

-> I wish __________________________________

Bài 4: Choose the best answer:

1. If only my boyfriend_____ in time to pick me up.A. comes B. come C. came D. has come

2. I was here for only a week. If only I _____ more time there but I had to move to Paris.A. had B. would have C. had had D. has

3. If only my parents_____ to me.A. listens B. listen C. have listened D. listened

4. If only she (finish) _____ her homework last night.A. will finish B. finished C. have finished D. had finished

5. If only my dad _____smoke.A. do B. did C. doesn’t D. didn’t

6. My dog is making too much noise. If only it _____ quiet.A. kept B. would keep C. had kept D. keep

7. I miss my grandmother. If only she_____ here right now.A. were B. could be C. had been D. were

8. If only tomorrow _____ fine.A. will be B. were C. would be D. had been

9. If only my grandparents (visit) _____ me last week.A. will visit B. would visit C. had visited D. visit

10. I speak English badly. If only I _____ English well.A. will visit B. could visit C. had visited D. visited

Bài 5: Rewrite the second sentences in each pair using “If only”:

1. I don’t know the answer to your question.……………………………………….…………………………………………2. I am not good at Chinese.……………………………………….…………………………………………3. You didn’t tell me about that earlier.……………………………………….…………………………………………4. I didn’t finish my work last night.……………………………………….…………………………………………5. I don’t have enough money to buy this villa.……………………………………….…………………………………………6. Today isn’t Sunday.……………………………………….…………………………………………7. I think my dad should stop smoking.……………………………………….…………………………………………8. I’ve lost my passport.……………………………………….…………………………………………9. I don’t live near the city center.……………………………………….…………………………………………10. It’s a pity that you can’t understand how I feel about you.……………………………………….…………………………………………

IV. Đáp án Mệnh đề Wish và If only trong tiếng Anh 

Bài tập 1: Cho dạng đúng của từ trong ngoặc

werefelthad beenwould finishwould comehadhad lefthad comewould comehad given

Bài tập 2: Chọn đáp án đúng

hadwould meetwerehad wonplayed

Bài tập 3: Viết lại câu nghĩa không đổi

I wish he liked playing soccer.I wish I had a personal computer.I wish today were a holiday.I wish I could sing this song.I wish he hadn’t been punished by his father.

Bài 4: Choose the best answer:

C. cameC. had hadD. listenedD. had finishedD. didn’tA. keptA. wereC. would beC. had visitedD. visited

Bài 5: Rewrite the second sentences in each pair using “If only”:

If only I knew the answer to your question.If only I were good at Chinese.If only you had told me about that earlier.If only I had finished my work last night.If only I had enough money to buy this villa.If only today were Sunday.If only my dad would stop smoking.If only I hadn’t lost my passport.If only I lived near the city center.If only you could understand how I feel about you.

Trên đây là toàn bộ nội dung mà smarthack.vn muốn chi sẻ với các bạn. Hy vọng thông qua bài viết về Mệnh đề wish và if only này, các bạn sẽ sử dụng thành thạo tiếng Anh hơn. Chúc các bạn học tốt!


Chuyên mục: